چرخه حيات دامنهچرخه حيات دامين ها طبق قوانين موسسه ICANN

عکس فوق چرخه حيات دامين ها را طبق قوانين موسسه ICANN نشان مي دهد. توجه داشته باشيد که دامين هاي ir از اين قاعده مستثني مي باشند.

آزاد (Available): در اين دوره دامين براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان با پرداخت هزينه ثبت دامين آنرا به نام خود ثبت نمود.

فعال(Active): در اين دوره دامين فعال بوده و مالک آن مي تواند در هر زمان آنرا تمديد نمايد. مدت تمديد به انتهاي مدت اعتبار دامين اضافه خواهد شد همچنين مدت اعتبار دامين نمي تواند بيش از 10 سال از تاريخ جاري باشد.

منقضي (Expired): در صورتي که در دوره Active دامين، دامين تمديد نشود. در اين دوره دامين غير فعال خواهد شد. البته در طول اين دوره مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه عادي تمديد، دامين را مجددا تمديدنموده و به حالت Active بازگرداند.اين دوره 45 روز مي باشد.

دوره بازخريد (Redemption Grace Period): پس از گذشت 45 روز از تاريخ انقضاي دامين اين دوره 30 روزه آغاز مي شود در اين دوره همانند دوره Expired دامين غير فعال مي باشد. در اين دوره تمديد دامين تنها توسط مالک دامين و با پرداخت مبلغ جريمه 120 دلاري مازاد بر هزينه تمديد دامين امکان پذير است.

دوره حذف (Pending Deletion): در اين دوره 5 روزه حتي مالک دامين نيز نمي تواند دامين را تمديد کند و پس از اتمام اين دوره دامين براي ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

بهتر است موارد زير را در نگهداري دامين هاي خود انجام دهيد تا در چرخه حيات دامين خود فقط ثبت و تمديد دامين را انجام داده باشيد :

دامنه ميبايست 10 روز تاريخ داشته باشد تا درصورت پرداخت وجه آن از طرف مشتري با راحتي در کمترازچند ساعت تمديد شود.

درصورتيکه تاريخ دامنه حتي يک روز هم گذشته باشد مشترک براي تمديد دامنه مذکور ميبايست دوبرابر هزينه تمديد 1سال آن را بابت تمديد مجدد دامنه تاريخ گذشته پرداخت نمايد .

 • آزاد

 • دوره باز خرید
  ( 30 روز )

 • فعال
  ( 1 تا 10 سال )

 • چرخه حيات دامين com.
 • دوره حذف
  ( 5 روز )

 • منقضی
  ( 0 تا 45 روز )

صحبت با یک کارشناس خبره


021-42979
 • آزاد

 • تمدید

 • فعال

 • چرخه حيات دامين ir.
 • دوره قفل
  ( 30 روز )

 • منقضی
  ( 30 روز )

صحبت با یک کارشناس خبره


021-42979

چرخه حيات دامين ir.

آزاد (Available): در اين دوره دامين براي ثبت آزاد مي باشد و مي توان با پرداخت هزينه ثبت دامين آنرا به نام خود ثبت نمود.

فعال(Active): در اين دوره دامين فعال بوده و مالک آن مي تواند در هر زمان آنرا تمديد نمايد. مدت تمديد به انتهاي مدت اعتبار دامين اضافه خواهد شد همچنين مدت اعتبار دامين نمي تواند بيش از 5 سال از تاريخ جاري باشد.

منقضي (Expired): در صورتي که در دوره Active دامين، دامين تمديد نشود. در اين دوره 30 روزه دامين غير فعال خواهد شد. البته در طول اين دوره 30 روزه مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه تمديد، دامين را مجددا تمديد نموده و به حالت Active بازگرداند.

دوره قفل(Lock): در اين دوره 30 روزه مالک دامين مي تواند با پرداخت هزينه مالکيت مجدد دامين را تمديد کند و پس از اتمام اين دوره دامين براي ثبت مجدد توسط همگان آزاد خواهد شد و به حالت Available درخواهد آمد.

بهتر است موارد زير را در نگهداري دامين هاي خود انجام دهيد تا در چرخه حيات دامين خود فقط ثبت و تمديد دامين را انجام داده باشيد :

دامين ها ميبايست حداکثر 10روز قبل از تاريخ اتمام تمديد شوند.

با توجه به قيمت گذاري دامين هاي آي آر بهتر است کليه دامينها 5سال تمديد شوند.

درصورتيکه حتي 1روز از تاريخ اتمام يک دامين گذشته باشد مشترک ميبايست براي تمديد دامين مورد نظر تا 20روز پس از اتمام تاريخ دامنه دوبرابر مبلغ تمديد را پرداخت نمايد.